Algemene verkoopsvoorwaarden

INKOOP-, VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: Verkoopcentrale van Tabaksprodukten Holland B.V., V.C.T., gevestigd te Nieuw-Vennep.


Onderstaande tekst geldt vanaf 01-06-2008, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 33235739


Artikel 1

Definities:

 • Onder gebruiker wordt in deze voorwaarden verstaan Verkoopcentrale van Tabaksproducten Holland BV, V.C.T. gevestigd te Cruquius.
 • Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, koper, aanbesteder of elkeen die met de gebruiker een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan of voor wie de gebruiker een aanbieding doet dan wel een leverantie of prestatie verricht.

Artikel 2

Gebondenheid en reikwijdte:

 • Partijen zijn gebonden aan deze algemene voorwaarden door terhandstelling van deze voorwaarden aan de wederpartij voor of bij het sluiten der overeenkomst; bij bestellingen per telefoon, fax of email: door schriftelijke mededeling zijdens gebruiker van gebondheid der wederpartij aan deze voorwaarden, waarbij kenbaar wordt gemaakt dat deze voorwaarden ter inzage liggen bij gebruiker en gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 33235739 en dat deze voorwaarden op het eerste verzoek van wederpartij op kosten van de gebruiker aan wederpartij worden toegezonden.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties verricht door gebruiker.
 • Afwijkingen van de zijde van gebruiker van deze voorwaarden ten gunste van de wederpartij brengen geen terzijdestelling van deze voorwaarden mee van de zijde van de gebruiker, noch het doen van afstand van deze voorwaarden.
 • Overeenkomsten en/of nadere afspraken met gebruiker of diens personeel verbinden gebruiker slechts na diens schriftelijke bevestiging.
 • In geval van strijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de wederpartij gelden deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de voorwaarden der wederpartij.

Artikel 3

Prijs:

 • De door gebruiker geoffreerde c.q. in rekening gebrachte prijs is gebaseerd op levering franco plaats van bestemming in Nederland, inclusief transportverzekering, inclusief omzetbelasting en exclusief kosten die ingevolge overeenkomst tussen partijen ten laste van wederpartij komen, tenzij anders vermeld op offerte.
 • De gebruiker heeft in geval van prijs- en kostenstijgingen op een tijdstip meer dan een maand na het sluiten der overeenkomst het recht de prijsverhoging aan de wederpartij in rekening te brengen. Onder prijs- en kostenstijgingen worden begrepen iedere verhoging van kostprijsbepalende facturen van de door gebruiker te verrichten prestatie/leverantie. Aan de wederpartij komt ontbindingsrecht toe indien de prijsverhoging meer dan 10% van het factuurbedrag bedraagt.

Artikel 4

Betaling- en eigendomsvoorbehoud:

 • Betaling dient uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden door middel van overmaking op de bank- of girorekening van gebruiker, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De verplichtingen van de wederpartij zijn evenwel onmiddellijk opeisbaar in geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij.
 • Beroep op schuldvergelijking op welke korting dan ook door de wederpartij is nimmer toegestaan. Wederpartij doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
 • Zolang de wederpartij geen volledige betaling aan de gebruiker heeft verricht terzake van het uit de overeenkomst verschuldigde, blijven alle ingevolge deze overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van de gebruiker.
 • Gebruiker behoudt zich het recht voor vorderingen op de wederpartij te verpanden.
 • Betalingen zullen eerst worden afgeboekt op de verschuldigde renten en kosten en vervolgens op de facturen die het langst open staan.

Artikel 5

Aflevering:

 • Aflevering geschiedt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, franco huis wederpartij mits bereikbaar over een verharde weg.
 • De wijze van vervoer geschiedt naar keuze van gebruiker.
 • Op schriftelijk verzoek van wederpartij draagt gebruiker zorg voor de verzekering van de zaken gedurende de periode van vervoer, welke kosten aan wederpartij in rekening worden gebracht.
 • Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst genoemde termijn, waarbinnen gestreefd wordt de prestatie te verrichten. De levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de uitvoering van verrichting noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de gebruiker.
 • De opgave van de levertijd schept uitdrukkelijk geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de termijn dient wederpartij gebruiker in gebreke te stellen. Een overschrijding van een opgegeven termijn verplicht de gebruiker derhalve niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de wederpartij het recht de order te annuleren.De gebruiker verplicht zich echter zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden en in ieder geval binnen de termijn die de redelijkheid en billijkheid stelt te presteren.
 • In die gevallen dat de termijnen van redelijkheid en billijkheid worden overschreden heeft de wederpartij het recht om na het verstrijken van die termijn de gebruiker per aangetekend schrijven te sommeren binnen drie weken te leveren.
 • Bij overschrijding van de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te annuleren en/of schadevergoeding te vorderen. De schadevergoeding van deze termijn overschrijding zal nooit meer bedragen dan 10% van het totale factuurbedrag.

Artikel 6

Niet-nakoming en schadevergoeding:

 • Wederpartij verkeert van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien niet conform de termijn als genoemd in artikel 4 is betaald.
 • De vertragingsschade welke bestaat zodra de wederpartij in verzuim verkeert, wordt gesteld op 15% per jaar van het onbetaald gebleven factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan.
 • Indien wederpartij in verzuim verkeert kan gebruiker hem schriftelijk mededelen dat de verplichting tot nakoming wordt omgezet in een verplichting tot betaling van vervangende schadevergoeding dan wel dat de overeenkomst wordt ontbonden, waarbij aanspraak wordt gemaakt op vergoeding der ontbindingschade.
 • Buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd zodra de wederpartij in verzuim verkeert en worden gesteld op het incassotarief voor advocaten met een minimum van € 75,--.
 • Zowel in een situatie van een toerekenbare tekortkoming waarbij nakoming blijvend onmogelijk is als in een situatie van verzuim, is gebruiker bevoegd een boete van € 2.500,-- te vorderen onverminderd de schadevergoeding op grond van de wet.
 • De wederpartij is aan gebruiker een schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag indien de overeenkomst tussen partijen wordt beëindigd, anders dan door een tekortkomen van de wederpartij. Het voorgaande laat de rechten van gebruiker in geval van een tekortkomen van wederpartij onverlet.

Artikel 7

Garantie:

 • Gebruiker verleent geen andere of meerdere garanties dan de garantie welke hij van zijn leverancier/fabrikant ontvangt, dan wel in geval gebruiker zelf producent van het geleverde is, staat de gebruiker in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door hem geleverde zaken, gebruikte materialen, etc. Vervanging van de zaak kan slechts worden gevorderd indien de wederpartij aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoont dat deze niet aan de overeenkomst beantwoord en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
 • Indien en zolang de wederpartij niet, niet-behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met gebruiker gesloten overeenkomst of een uit een uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is gebruiker met betrekking tot geen van deze overeenkomsten gehouden tot nakoming van eventueel op zich genomen garantieverplichtingen.

Artikel 8

Geschillen:

 • Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, daaronder begrepen gevallen dat een der partijen een zodanig geschil aanwezig acht, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederlands recht is van toepassing op een eventueel te berechten geschil.